Gdańsk Zdjęcie
Witamy serdecznie na stronie internetowej
Rady Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza w Gdańsku.

 

Na zwołanej w dniu 15 kwietnia 2015 roku I sesji Rady Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza, przy udziale Radnego Miasta Gdańska Pana Piotra Borawskiego, dokonano wyboru władz Rady Dzielnicy na najbliższą kadencję.

Oto pełny skład osobowy :

1

Kurant Marek

Przewodniczący Rady

2

Kulling Bogdan Justyna

Z-ca Przewodniczącego Rady

3

Knitter Krzysztof

Przewodniczący Zarządu

4

Cybal-Mikołajewska Beata

Z-ca Przewodniczącego Zarządu

5

Kępa Adam

Członek Zarządu

6

Piecek Michał

Członek Zarządu

7

Buraczewska Joanna

 

8

Juraczko Kazimiera

 

9

Juraczko Zygmunt

 

10

Kaszuba Bożena

 

11

Klonowski Marcin

 

12

Kubacka Elżbieta

 

13

Słowińska Joanna

 

14

Suchanek Adam

 

15

Terlecki Marcin

 

Rada Dzielnicy jest jednostką pomocniczą Rady Miasta mającą na celu reprezentację społeczności osiedla Wzgórze Mickiewicza na forum ogólno-miejskim. Rada ma również służyć pomocą radnym miejskim w wypełnianiu ich obowiązków.

Zapraszamy Mieszkańców do aktywnego udziału oraz do zgłaszania wszelkich spraw dotyczących 
naszego Osiedla.

Dodatkowo zapraszamy na stronę internetową:


 

 

  

 


Szanowni Państwo!

Od 1 lipca 2013r. gminy przejęły od mieszkańców obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych. W zamian każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany do wnoszenia na rzecz gminy opłaty z tytułu gospodarowania odpadami. Zebrane środki mają pokryć koszt: odbioru, transportu i zagospodarowania tych odpadów. Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym system, ma na celu rozwój segregacji, zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska, a także wyeliminowane dzikich wysypisk śmieci.

Pomimo tego, część mieszkańców decyduje się na samodzielne, niezgodne z prawem pozbywanie się odpadów. W dalszym ciągu aktualny jest problem zalegania odpadów w przydrożnych rowach, lasach czy też na polach.

W związku z powyższym, Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi akcję:

STOP ABSURDOM ŚMIECIOWYM

mającą na celu przypomnienie mieszkańcom o ich prawach i obowiązkach oraz ograniczenie nielegalnego pozbywania się śmieci.

Na stronie internetowej  http://www.gdansk.wios.gov.pl/pl/kontakt/formularz-kontaktowy.html umieszczono specjalny formularz, przez który można zgłaszać dzikie wysypiska śmieci.

 


 SUKCES!

Ekran akustyczny został umyty.

 

 

  

Brudny Czysty

 

Ekran przy ulicy Armii Krajowej był pierwszym ekranem zbudowanym w Gdańsku w roku 2003 i przez 10 lat nie znaleziono pieniędzy w budżecie na jego oczyszczenie. Przez wiele lat ekran pokrył się grubą warstwą brudu pochodzącą z pyłów charakterystycznych dla użytkowania ulic oraz graffiti wykonanych przez wandali.

 

Rada Osiedla od 2011r. toczyła batalię o poprawę jego wyglądu rzutującego bezpośrednio na estetykę naszego osiedla. W tym czasie napisano wiele pism do Zarządu Dróg i Zieleni oraz Prezydenta Miasta.

 

Niestety podczas prowadzonych prac związanych z oczyszczaniem ekranu uaktywnili się pseudografficiarze.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców o wzmożoną czujność i zgłaszanie zauważonej działalności „malarzy” do Straży Miejskiej lub na Policję.

 

Rada Osiedla wielokrotnie występowała również o remont chodników znajdujących się przy ul. Soplicy, ul. Telimeny, ul. Pana Tadeusza (schody), ul. Rejenta, ul. Asesora, ul. Horeszków, ul. Stolnika, ul. Podkomorzego, ul. Dobrzyńskich.

Prezydent Miasta obiecał na piśmie remont w 2015r. jedynie chodników przy ul Wojskiego w ramach Programu modernizacji chodników w Gdańsku.


  Sprawy Osiedlowe

W dniu 16 kwietnia 2014r. odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami Wz


Sprawozdanie Zarządu RDWM za 2014

więcej


Dyżury Radnych Osiedla Wzgórze Mickiewicza

więcej


Posprzątaj po swoim psie.

Pamiętajcie: posiadanie psa nie jest tylko przyjemnością, jest też obowiązkiem.

więcej
© 2008 Copyright - Wszystkie prawa zastrzeżone. | www.wzgorzemickiewicza.gda.pl